Cap. I - Dispoziţii generale

 

Art.1

 În conformitate cu ACTUL DE CONSTITUIRE şi STATUTUL ASOCIAŢIEI PRUSIK TIMIŞOARA s-a elaborat prezentul regulament cu scopul de a completa sau detalia prevederile statutului şi ale actului de constituire.

 

Cap. II - Adunarea Generală.

 

Art.2

 (1) Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunările Generale pot fi: ordinare sau extraordinare;

 (2) Adunările Generale ordinare reprezintă adunările în care se analizează activitatea asociaţiei şi se iau hotărâri cu privire la desfăşurarea activităţii viitoare. Acestea au loc de două ori pe an: în iunie şi în ianuarie şi sunt convocate de către Consiliul Director. Convocarea va fi comunicată în şedinţele săptămânale cu cel puţin şapte zile înainte de data adunării. 

 (3) Adunările Generale extraordinare au loc ori de câte ori este nevoie. Se convoacă de Consiliul Director sau 1/3 din membrii. Convocarea se comunică membrilor adunării cu cel puţin trei zile înainte de data adunării.

 (4) Convocarea Adunării Generale se face de către o persoană numită de Consiliul Director. Convocatorul se întocmeşte în două exemplare şi conţine: locul adunării, data, ora, ordinea de zi şi semnăturile membrilor cu drept de vot ai asociaţiei.

 (5) Participarea la Adunarea Generală a fiecărui membru cu drept de vot este obligatorie. În cazul în care un membru nu poate participa, din motive obiective, la Adunarea Generală, acesta poate numi un mandatar cu drept de vot care să-l reprezinte. Un exemplar din contractul de mandat civil încheiat între mandat şi mandatar se va depune înainte de începerea adunării la preşedintele adunării care va verifica valabilitatea contractului. Contractul trebuie încheiat în formă autentică. Un mandatar poate reprezenta doar un singur membru al Adunării Generale. 

 (6)Adunarea Generala este prezidata de catre un Consiliu alcatuit din: presedinte, secretar si un membru, alesi din cadrul membrilor Adunarii Generale. Presedintele va conduce discutiile, secretarul întocmeste procesul verbal al adunarii iar membrul numara voturile. Procesul verbal al adunarii va fi semnat de Consiliul Adunarii Generale. Hotararile se adopta cu majoritatea simpla a voturilor, adica cu jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti la Adunarea Generala.

 (7) Absenţa nejustificată de la adunările asociaţiei, a membrilor cu drept de vot, poate fi sancţionată de Consiliul Director, în baza raportului Comisiei de disciplină.

 (8) În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar Consiliul Director stabileşte data şi locul Adunării Generale reconvocate cu aceeaşi ordine de zi.

 (9) Cine pleacă îşi poate lăsa o singură împuternicire la alt membru.

 (10) Adunarea Generala este statutara daca sunt prezenti jumatate plus unu din mebrii cu drept de vot.

 (11) La Adunările Generale ordinare se discută situaţia membrilor.

 (12) La Adunările Generale ordinare din iarna se depun urmatoarele rapoarte: 

 - Rapoartele Departamentelor

 - Raportul Secretatului

 - Raportul Casierului 

 - Raportele Custozilor

 (13) Rapoartele ce trebuie depuse la Adunarea Generala, vor fi depuse, cu cel putin o sapatamana inainte, pe grupul de discutii, in format electronic pentru a putea fi studiate.

  

Cap. III - Consiliul Director

 Art.3

 (1) Componenţa Consiliului Director este cea prezentată în art.12 din Statut. 

 (2) Consiliul Director se întruneşte în baza art.12 din Statut ori de câte ori este necesar. 

 (3) Hotărârile se iau cu majoritate simplă. În cazul în care Consiliul Director nu poate ajunge la majoritate simplă, va convoca o Adunare Generală extraordinară. În cazul excepţional când nu este timp pentru convocarea unei Adunări Generale, Consiliul Director este obligat să dea un răspuns.

 (4) Atribuţiile preşedintelui sunt cele stipulate în Statut, art.13. 

 (5) Vicepreşedintele preia îndatoririle preşedintelui în lipsa acestuia.

 (6) Atribuţiile secretarului sunt: evidenţa corespondenţei, întocmirea şi ţinerea proceselor verbale ale asociaţiei şi gestionarea actelor asociaţiei.

 (7) Atribuţiile casierului sunt: încasează mijloacele băneşti destinate asociaţiei şi întocmeşte Registrul de casă.

 (8) Administratorul gestionează bunurile asociaţiei. 

 (9) Hotărârile Consiliului Director se comunică membrilor în cadrul şedinţelor ordinare ale asociaţiei.

 (10) Un membru din Consiliul Director nu are drept de vot în cazul unei probleme care îl priveşte personal. În acest caz ceilalţi membrii din Consiliul Director vor alege un membru activ neutru în locul lui. 

 (11) Termenul minim de preaviz pentru demisia unui membru din Consiliul Director este de 30 zile.

 (12) Membrii Consiliului Director au dreptul să deţina cheile de la sediu.

 (13) Membrii Consiliului Director trebuie să aibe o vestimentaţie şi un comportament decent atunci când participă la o manifestaţie publică astfel încât să nu lezeze imaginea asociaţiei.

 Cap. IV - Membri

 Art.4

 Admiterea de noi membrii se face în cadrul Adunărilor Generale ordinare sau extraordinare. Persoanele ce doresc să fie membri nu vor fi prezente la dezbateri, dar vor putea fi interpelate pentru informaţii suplimentare. Hotărârea va fi adusă la cunoştinţa celui în cauză.

 Art.5

 Poate deveni membru al asociaţiei orice cetăţean român sau străin care îndeplineşte următoarele condiţii:

 a) întocmeşte o cerere (formular tipizat, vezi anexa 2) 1 exemplar, 1 fotografie tip legitimaţie in format electronic, cerere de transfer (dacă este cazul), copie după cartea de identitate; 

 b) persoanele minore vor prezenta şi o declaraţie a părinţilor sau a tutorelui din care să reiese că sunt de acord cu desfăşurarea activităţii fiului sau fiicei în cadrul asociaţiei şi că îşi asumă răspunderea pentru riscurile la care aceştia se expun din propria iniţiativă. Declaraţia se va prezenta în formă autentificată. Nici o persoană minoră nu poate desfăşura o activitate în cadrul asociaţiei fără a poseda această declaraţie. Acordul va fi legalizat la notariat. 

 c) să declare pe propria răspundere că este apt pentru practicarea speologiei 

 d) să plătească taxa de înscriere în asociaţie care este de 15 lei.

  

Art.6 

 (1) Tipuri de membri: 

 a) fondatori - persoanele ce au susţinut şi au sprijinit fondarea asociaţiei. Beneficiază de anumite facilităţi în cadrul activităţilor organizate de asociaţie.

 b) onorifici - sunt numiţi în cadrul Adunării Generale. Sunt persoane juridice sau fizice care prin atitudinea şi faptele lor sprijină sau au sprijinit în mod deosebit asociaţia.

 c) activi - sunt membrii cotizanţi; - au drept de vot; - au dreptul să fie aleşi în funcţii de conducere; - au drept de folosinţă asupra bunurilor comune, dar numai prin activităţile organizate de asociaţie; - pot iniţia şi coordona orice activitate a asociaţiei;

 d) aderenţi - sunt membrii cotizanţi; - nu au drept de vot; - au drept de folosinţă asupra bunurilor comune, dar numai prin activităţile organizate de asociaţie; - pot iniţia şi coordona orice activitate a asociaţiei.

 e) simpatizanţi - se pot implica în activitatea asociaţiei cu acordul organizatorului şi al Consiliului Director (necesar la fiecare activitate); - nu pot participa la Adunarea Generală; - nu plătesc cotizaţie; - au obligativitatea completării unei declaraţii pe propria răspundere, să nu încurce activitatea (anexa 3);

 f) susţinători - pot fi persoane fizice sau juridice care aduc asociaţiei o contribuţie materială, financiară, logistică, fără a avea această obligaţie, în condiţiile acceptate de Consiliul Director. Ei sunt investiţi cu acestă calitate prin nominalizare în Adunarea Generală, iar dacă au numai această calitate de membru, ei nu sunt reprezentaţi în Adunarea Generală şi nu plătesc cotizaţie.

 g) corespondenţi - păstrează legătura cu asociaţia prin corespondenţă.

 (2) Membrii retraşi pe o perioadă de maxim un an de zile îşi pot recăpăta vechiul statut avut înainte de retragere, în urma unei cereri de reînscriere ce nu implică Adunarea Generală.

 (3) Membrii aderenti si activi pot face parte din grupul de discutii al AS Prusik https://groups.yahoo.com/neo/groups/asprusik/, daca acestia doresc. Aderarea oricarei alte persoane la acest grup este discutata numai la Adunarile Generale. Membri grupului pot fi exclusi de pe grup numai cu acordul Adunarii Generale.

  Art.7

 (1) (a)Trecerea de la membru aderent la membru activ se face printr-o cerere cu aprobarea Adunării Generale la propunerea Consiliului Director sau a unui alt membru activ. Consiliul Director va avea în vedere următoarele criterii: - nivelul cunoştinţelor speologice, aptitudini morale, fizice şi psihice, activitatea speologică anterioară, cunoştinţe de prim ajutor, să posede echipament individual complet pentru peşteri orizontale. 

 (b) Un membru activ revine la statutul de membru aderent, daca AG hotaraste acest lucru sau printr-o cerere.

 (2) Asociaţia se obligă să prezinte membrului aderent atât noţiunile şi tehnicile specifice activităţii speologice, cât şi structura şi organizarea asociaţiei, membrul având drept de folosire asupra bunurilor asociaţiei numai în cadru organizat de aceasta.

 (3) În cazuri speciale Consiliul Director poate acorda titlul de membru activ fără validarea Adunării Generale. Dacă în termen de 14 zile apare o contestaţie semnată de minim 1/3 din membrii activi, atunci se va convoca o Adunare Generală pentru a discuta situaţia creată.

 Art.8

 (1) Obligaţiile membrilor: 

 a) Să respecte Statutul asociaţiei şi Regulamentul de Ordine Interioară.

 b) Să-şi însuşească cunoştinţele şi tehnicile speologice de bază, astfel încât activitatea lor să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a lor sau a altor membri; 

 c) Să respecte hotărârile şefului de echipă, în cazul desfăşurării activităţilor în teren;

 d) Să întreţină în stare corespunzătoare echipamentul colectiv şi alte bunuri ale asociaţiei; 

 e) Să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură; 

 f) Să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra asociaţiei;

 g) Să respecte normele de folosire a echipamentelor asociaţiei, cele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi prevenirea oricăror altor situaţii care ar putea să pună în pericol viaţa oamenilor, bunurile asociaţiei, mediul carstic, etc.;

 h) Să nu lase fără supraveghere bunurile asociaţiei, luând măsuri pentru protejarea acestora; 

 i) Să menţină ordinea şi curăţenia în sediul asociaţiei şi în locurile de desfăşurare a activităţilor în teren;

 j) Să se comporte în mod civilizat în cadrul manifestărilor organizate de asociaţie; 

 k) Să respecte regulile ecologice, prin activitatea sa să nu aducă prejudicii mediului carstic sau a celui montan; 

 (2) Membrii cotizanti ce nu si-au platit cotizatia pana la sfarsitul anului vor fi exclusi din asociatie la Adunare Generala odinara din iarna.

 Cap. V - Departamente

 Art.9

 (1) Departamentele pot fi propuse de orice membru activ şi aprobate de Adunarea Generală. Un departament îşi încetează activitatea atunci când nu mai sunt membri care să se implice în activitatea departamentului.

 (2) Lista departamentelor este:

 - Stinta si Educatie

 - TSA si activitati sportive

 - Audio-video si Multimedia

 (3) Adunarea Generala stabileste coordonatorul unui departament.

 (4) Pentru fiecare departament se intocmeste cate un Raport de activitate pe o perioada de 12 luni care se prezinta in cadrul Adunarii Generale in conditiile prevazute la art. 2 aliniatele 12 si 13.

 

Cap. VI - Activităţi

  Art.10

 (1) Orice activitate a asociaţiei este anunţată în cadrul sedinţelor asociaţiei şi trebuie să aibă acordul Consiliului Director.

 (2) Prezentarea activităţii se face pe baza unui formular tipizat semnat de titulari. Orice activitate se finalizează prin întocmirea unui raport de activitate conform anexei nr.1.

 

(3) Activităţile pot fi: interne şi externe.

 

a) o activitate internă a asociaţiei o reprezintă activitatea ce este organizată exclusiv de către asociaţie, fără aportul exterior al altor organizaţii sau instituţii de profil. 

 

b) prin activitate externă se înţelege activitatea desfăşurată în cadrul sau în colaborare cu organizaţii sau instituţii de profil. 

 

(4) Orice activitate internă subterană a asociaţiei se compune din cel puţin patru membri dintre care unul, şeful de echipă, să fie bun cunoscător al tehnicilor si echipamentelor speologice. În cazuri excepţionale, în peşteri mici de pâna la 20 de metri fără grad de periculozitate, fără puţuri, pot intra, cu acordul coordonatorului turei, numai doi oameni - pentru lucru. 

 

(5) La activităţile externe pot participa membrii asociaţiei indiferent de număr.

 

(6) Orice activitate trebuie să aibe un coordonator. Coordonatorul răspunde şi coordonează activitatea din toate punctele de vedere, răspunzând la problemele apărute pe parcurs. În cadrul activităţilor se pot utiliza toate bunurile deţinute în patrimoniu.

 

(7) Coordonatorul unei activitati poate fi înlocuit pe parcursul desfăşurării activităţii de către un alt coordonator ales de jumătate plus unu din membrii prezenţi la momentul respectiv, dacă acesta lezează imaginea asociaţiei sau nu poate duce la bun sfârşit împlinirea sarcinilor ce îi revin.

 

(8) Coordonatorul unei activităţi poate fi înlocuit, la solicitarea sa, de către un alt membru pentru susţinerea activităţii anunţate. 

 

(9) Selectarea participanţilor în cadrul activităţilor se face în funcţie de implicarea în activităţile anterioare ale asociaţiei de către Consiliul Director în colaborare cu coordonatorul. În cadrul acţiunilor interne pot participa invitaţi doar cu acordul Consiliului Director în colaborare cu coordonatorul.

 

(10) Prioritatea activităţilor asociaţiei care se suprapun este stabilită de Consiliul Director în funcţie de cronologia anunţării lor şi importanţei lor.

 

(11) În cadrul activităţilor asociaţiei pot participa şi membrii simpatizanţi, în calitate de invitaţi. Invitaţii sunt fie persoane fizice, fie persoane de la alte asociaţii sau cluburi, care au fost invitaţi de către membrii activi sau aderenţi pentru a participa la activităţile externe sau interne ale asociaţie. Participarea lor este posibilă doar dacă s-a obţinut acordul scris sau verbal atât al coordonatorului cât şi al Consiliului Director.

 

(12) La antrenamente organizatorul poate fi contrazis de coordonatorul tehnic.

 

(13) La activitatile asociatiei care presupun cunostinte de TSA pentru parcurgeri de pasaje veriticale in pesteri, participanti nescolarizati trebuie sa fi participat in prealabil la cel putin 3 antrenamente/actiuni la schela sau faleza, astfel incat sa fie familiarizati cu notiunile de baza plus echipamentul.

 

Cap. VII - Baza materială

 

Art.11

 (1) Baza materială a asociaţiei se compune din toate materialele, echipamentele şi alte bunuri ale asociaţiei.

 (2) Administratorul asociaţiei răspunde conform legii de toată baza materială a asociaţiei. El poate desemna alţi membrii pentru a gestiona anumite părţi ale bazei materiale (ex. pe departamente, biblioteca, etc.).

 (3) Echipamentele T.S.A. pot fi folosite doar de membrii clubului şi numai în acţiuni organizate de asociaţie. 

 (4) Materialele asociaţiei pot fi împrumutate altor organizaţii sau persoane fizice doar cu acordul Consiliului Director (ex. o carte, hartă, casetă video, etc.). Acesta (Consiliul Director) răspunde în caz de deteriorare sau distrugere a materialului împrumutat.

 (5) Fiecare membru este obligat să întreţină materialele care i-au fost încredinţate. În cazul distrugerii sau a pierderii din neatenţie ele putându-i fi imputate, după o analiză şi o decizie a Consiliului Director.

 (6) Intarzierea in returnarea echipamentului colectiv sau individual imprumutat de la club atrage o sanctiune de 5 lei / saptamana intarziata. Administratorul clubului urmareste returnarea echipamentului si informeaza CD si Casierul asupra restantierilor.

 (7) Dauna produsa din echipamentul colectiv al AS Prusik se recupereaza de la participantii la tura, raspunderea organizarii recuperarii cade in sarcina organizatorului turei, impreuna cu colegul de club care a semnat pentru echipament la Administratorul clubului. Recuperarea daunei se face cel tarziu la 1 luna de la producerea incidentului cu dauna. Sumele mai mari de 50 lei/ participant se pot plati esalonat, in baza unui grafic agreat cu CD Prusik. Se considera la fel dauna produsa din echipamentul colectiv al AS Prusik si echipamentul lipsa din gestiunea Administratorului si Bibliotecarului clubului.

  

Cap. VIII - Comisia de Disciplină

 

Art.12

 (1) Comisia de Disciplină este formată din trei membrii: preşedinte + doi membrii. Doar preşedintele este ales de către Adunarea Generală.

 (2) Convocarea Comisiei de disciplină se face pe baza unei cereri justificate de petent (membru, comisie, departament, Consiliu Director) sau în temeiul propriilor constatări. 

 (3) Comisia de Disciplină are rolul de a cerceta faptele şi de a decide asupra măsurilor ce se vor lua. Pentru aceasta preşedintele Comisiei de Disciplină convoacă doi membrii neutri cazului în discuţie. 

 (4) Hotărârile Comisiei de Disciplină se comunică în scris Consiliului Director în termen de zece zile de la data hotărârii, iar Consiliul Director le va prezenta în cadrul sedinţelor săptămânale.

 (5) Pentru probleme disciplinare grave Comisia de Disciplină poate convoca Adunarea Generală extraordinară. 

 (6) Excluderea membrilor se face doar de către Adunarea Generală.

 (7) Membrii componenţi ai Consiliului Director nu pot face parte din Comisia de Disciplină.

 (8) Orice membru are dreptul să se apere aducând probe concludente şi martori.

 (9) In cazul existentei unei contestatii la Hotararea Comisiei de disciplina, Consiliul Director poate decide amanarea aplicarii imediate a sentintei pana la solutionarea contestatiei in cadrul Adunarii Generale.

 

Cap. IX - Stimulente, recompense, sancţiuni

 Art.13

 (1) Consiliul Director poate decide acordarea de recompense, stimulente, membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite.

 (2) Consiliul Director poate stimula participarea membrilor, cu o vechime de minim şase luni în asociaţie, la şcoli speologice, cursuri, seminarii, etc., prin plata taxei de participare într-o anumită proporţie, în funcţie de bugetul asociaţiei din acel moment.

 Art.14

 (1) Sancţiunile cu privire la membrii se acordă de către Comisia de Disciplină sau Consiliul Director.

 (2) Sancţiunile sunt următoarele: avertisment verbal, avertisment scris, amendă, suspendare, propunere de excludere, activităţi în folosul asociaţiei.

 (3) Sancţiunile se aleg în funcţie de gravitatea situaţiei.

 (4) Membrii suspendaţi sau excluşi nu au dreptul de a participa în activităţile asociaţiei şi de a se folosi de bunurile asociaţiei. Membrii suspendaţi îşi pierd dreptul de vot pe perioada suspendării şi dreptul de a exercita orice funcţie de conducere în cadrul asociaţiei. Pe perioada suspendarii, toate sarcinile si functiile membrului respectiv sunt preluate automat de Consiliul Director al asociatiei, pana la solutionarea suspendarii.

 (5) Sancţiunile se înscriu într-un registru special al asociaţiei ţinut de către preşedintele Comisiei de Disciplină.

 (6) Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 30 zile de la emiterea hotărârii de către Comisia de Disciplină dar nu mai târziu de trei luni de la săvârşirea faptei.

 (7) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de către Adunarea Generală în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea contestaţiei. Sanctiunea trebuie respectata pe perioada scursa pana la solutionarea contestatiei.

 (8) Hotărârea pronunţată de Adunarea Generală este definitivă.

 Cap. X - Comisia de cenzori

 Art.15

 (1) Comisia de cenzori îşi desfăşoara activitatea conform cap.IV al Statutului.

 (2) Orice nereguli financiare se aduc la cunoştinţă Comisiei de Disciplină.

 (3) Constatările se prezintă sub forma unui proces verbal de constatare prezentat Adunării Generale.

  

Cap. XI - Dispoziţii finale

  

Art.16 

 (1) Unde Statutul sau prezentul Regulament nu prevede, Consiliul Director poate adopta orice soluţie, respectând legislaţia în vigoare. 

 (2) Cotizaţiile sunt: 8 lei pentru angajaţi şi 6 lei pentru elevi şi studenţi.

 (3) Cotizaţia se plăteşte lunar. Ultima zi de plată a cotizaţiei lunare este ultima zi calendaristică a lunii respective.